اعضا هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره گروه حفاظتی سپاس 

              آقای محسن موحدیان عطار - آقای مجتبی موحدیان عطار - آقای حسین موحدیان عطار - آقای امین موحدیان عطار 

    مجتبی موحدیان عطار 09133130755  

حسین موحدیان عطار  09131196296 

منوی موبایل